Zamówienia
Postępowanie zostało unieważnione – Wybór ofert na roboty budowlane polegające na kompleksowym unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3-3a w Sosnowcu.Termin składania ofert do dnia 27.09.2019r

Postępowanie zostało unieważnione!

Wybór ofert na roboty budowlane polegające na kompleksowym unieszkodliwieniu odpadów niebezpiecznych we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Ordonówny 3-3a
w Sosnowcu.

 Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Termin składania ofert do dnia 27.09.2019 do godziny 11.00

Miejsce składania ofert:  Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp.  z o.o. ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec, sekretariat I piętro

Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce) w sposób uniemożliwiający zapoznanie się  z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń, przed upływem terminu otwarcia ofert, opisaną w następujący sposób:

Oferta na  roboty budowlane polegające na kompleksowym unieszkodliwianiu odpadów niebezpiecznych we Wspólnocie Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul.  Ordonówny 3-3a w Sosnowcu

Nie otwierać przed dniem: 27.09.2019. godz.:11.30

Nazwa i adres Wykonawcy…..(wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Tel/fax…..

Ofertę złożoną po wskazanym terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy bez jej otwierania.

Kontakt w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia : Szymon Żur, Tel: 882-355-521

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z Wykonawcą  będzie w roku 2020, natomiast realizacja podpisanej umowy  w latach 2020-2021.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z  „Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Załączniki do pobrania: