Zamówienia
„Wykonanie audytu energetycznego pod katem mocy zamówionej C.O i C.W.U ”. Termin składania ofert do dnia: 28.02.2018r. WMN Patriotów 1-8, Łączna 2

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Patriotów 1, Patriotów 2, Patriotów 3, Patriotów 4, Patriotów 5, Patriotów 6, Patriotów 7, Patriotów 8, Łączna 2
w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie audytu energetycznego pod katem mocy zamówionej C.O i C.W.U ”

Budynek 3 klatkowy – 4 kondygnacyjny w tym parter.

Wymiary budynków 50x112x11,30

Kubatura 6232

Ilość mieszkań 24

Powierzchnia użytkowa 1199

Budynki po termomodernizacji

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Termin składania ofert do dnia: 28.02.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie. Oddzielnie dla każdego budynku.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: (32) 263-20-94    Marek Radzikowski Igor Hauke 660-512-386