Zamówienia
„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania wraz z dobudową pomieszczenia pod wymiennik bez jego wyposażenia w urządzenia ”. WMN Tuwima 7-7A. Termin składania ofert do dnia: 15.12.2017r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Tuwima 7-7a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania wraz z dobudową pomieszczenia pod wymiennik bez jego wyposażenia w urządzenia ”

Wspólnota 2 budynkowa:

Budynek Tuwima 7 – 7 klatkowy – 2 kondygnacyjny w tym parter i piętro, niepodpiwniczony, w budynku 42 mieszkania

Opis stanu istniejącego:

·         Kubatura  powierzchni mieszkalnej – 5.932,80 m3

·         Pow. Użytkowa 1374,10 m2

·         Długość budynku 82,4 m

·         Szerokość budynku 12 m

·         Wysokość budynku wraz ze strychem 8,00 m

·        Wysokość budynku  mieszkalna 6,00 m

Budynek Tuwima 7a – 1 klatkowy – 1 kondygnacyjny niepodpiwniczony, w budynku 1 mieszkanie

Opis stanu istniejącego:

·         Kubatura  powierzchni mieszkalnej – 298,00 m3

·         Pow. Użytkowa 81,56 m2

·         Długość budynku 9,5 m

·         Szerokość budynku 9,5 m

·        Wysokość budynku  3,3 m

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie.

Dla potrzeb projektu należy wykonać:

1) projekt pomieszczenia pod wymiennik zgodnie z wytycznymi ZEC Katowice ( 5 kpl.)

2) audyt energetyczny (2 kpl.);

3) inwentaryzację budynku na potrzeby audytu i projektu (1 kpl.);

4) projekt architektoniczno – budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania ( 5 kpl.)

5) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (2 kpl.);

6) kosztorys inwestorski uproszczony i szczegółowy (1+1 kpl.) z ceną jednostkową pozycji z narzutami i wartością pozycji z narzutami; kosztorys bez cen szczegółowy (3 kpl.) z zestawieniem materiałów i sprzętu oraz przedmiar robót (1 kpl.);

7) kosztorys ślepy;

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się ponadto:

1) dostarczyć kompletną dokumentację wymienioną w ust. 1 powyżej także w wersji elektronicznej w formacie PDF.

2) uzyskać pozwolenie na budowę dla obiektu, w wypadku gdy uzyskanie takiej decyzji jest niezbędne w świetle obowiązujących przepisów prawa, w terminie zapewniającym terminowe wykonanie robót termo modernizacyjnych,

 

W załączeniu warunki wydane przez ZEC Katowice 

Termin składania ofert do dnia: 15.12.2017r.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32-3633218 Marcin Dziubiński, Katarzyna Drzymont