Zamówienia
„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania wraz z remontem pomieszczenia pod wymiennik bez jego wyposażenia w urządzenia. WMN Szklarniana 3. Termin składania ofert do dnia: 19.02.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Szkarniana 3 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie dokumentacji projektowej centralnego ogrzewania wraz z remontem pomieszczenia pod wymiennik bez jego wyposażenia w urządzenia ”

Budynek 2 klatkowy – 3 kondygnacyjny w tym parter i 2 piętra, podpiwniczony, w budynku 18 mieszkania

Opis stanu istniejącego:

  • Kubatura  powierzchni mieszkalnej – 4.686,15 m3
  • Pow. Użytkowa 861,27 m2
  • Długość budynku 35,44 m
  • Szerokość budynku 11,65 m
  • Wysokość budynku 11,35 m

 

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie.

Dla potrzeb projektu należy wykonać:

1) audyt energetyczny (2 kpl.);

2) inwentaryzację budynku na potrzeby audytu i projektu (1 kpl.);

3) projekt architektoniczno – budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i pomieszczenia wymiennika ( 5 kpl.)

4) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (2 kpl.);

5) kosztorys inwestorski uproszczony i szczegółowy (1+1 kpl.) z ceną jednostkową pozycji z narzutami i wartością pozycji z narzutami; kosztorys bez cen szczegółowy (3 kpl.) z zestawieniem materiałów i sprzętu oraz przedmiar robót (1 kpl.);

6) kosztorys ślepy;

  1. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się ponadto:

1) dostarczyć kompletną dokumentację wymienioną w ust. 1 powyżej także w wersji elektronicznej w formacie PDF.

2) uzyskać pozwolenie na budowę dla obiektu, w wypadku gdy uzyskanie takiej decyzji jest niezbędne w świetle obowiązujących przepisów prawa, w terminie zapewniającym terminowe wykonanie robót termo modernizacyjnych,

W załączeniu warunki wydane przez Tauron Ciepło.

Termin składania ofert do dnia: 19.02.2018r.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o. o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.