Zamówienia
„Wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej wraz z inwentaryzacją i kosztorysami na budowę instalacji C.O wraz z modernizacją pomieszczenia pod wymiennik w 3 budynkach na ul Sobieskiego ” WMN Sobieskiego 22 , 24 , 26. Termin składania ofert do dnia: 08.08.2022r

„Wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej wraz z inwentaryzacją i kosztorysami na budowę instalacji C.O wraz z modernizacją pomieszczenia pod wymiennik  w 3 budynkach na ul Sobieskiego ”

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Sobieskiego 22 , 24 , 26

Termin składania ofert do dnia: 08.08.2022r

W ramach niniejszej umowy (dalej: umowa) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową (dalej: projekt), a której skład wchodzą następujące dokumenty:
1) projekt architektoniczno – budowlany instalacji C.O, oraz dostosowania pomieszczenia pod wymiennik zgodnie z wytycznymi Tauron Ciepło

2) Wykonanie inwentaryzacji na potrzeby projektu

3) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (2 kpl.);

4) kosztorys inwestorski uproszczony i szczegółowy (1+1 kpl.) z ceną jednostkową pozycji z narzutami i wartością pozycji z narzutami; kosztorys bez cen szczegółowy (3 kpl.) z zestawieniem materiałów i sprzętu oraz przedmiar robót (1 kpl.);

4) kosztorys ślepy;

5) Uzyskanie niezbędnych  zgód, pozwoleń, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa od zamawiającego

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: Igor Hauke 660-512-386