Zamówienia
„Wykonanie opaski przy budynku z kostki brukowej szarej wraz z likwidacją nieczynnych wpustów piwnicznych przy ul. Legionów 7 w Sosnowcu”. Termin składania ofert:03.10.2018 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Legionów 7 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie opaski przy budynku z kostki brukowej szarej wraz z likwidacją nieczynnych wpustów piwnicznych przy ul.  Legionów 7  w Sosnowcu”.

Termin składania ofert: 03.10.2018r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  COK 1  – „Wykonanie opaski przy budynku z kostki brukowej szarej wraz z likwidacją nieczynnych wpustów piwnicznych przy ul.  Legionów 7  w Sosnowcu”.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej

Zakres prac do wykonania:

-Wykonanie opaski wzdłuż ściany tylnej budynku na całej długości powierzchnia 49,5m2
z kostki brukowej o grubości 6cm

-Ułożenie obrzeży betonowych -51,5mb

-Rozebranie i utylizacja starych płyt chodnikowych

-Likwidacja starych wpustów piwnicznych

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  • Kosztorys ofertowy
  • Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
  • Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.
  • Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.

Koperty winny być opisane kto jest nadawcą.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres: telefonicznie pod numer: 32-363-32-13 Łukasz Bański

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”