Zamówienia
Wykonanie opisu budynku przy ul. Pileckiego 7 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 12.08.2019r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Pileckiego 7 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie opisu budynku przy ul.  Pileckiego 7  w Sosnowcu”

Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia – wymogi Zleceniodawcy:

  • dopisanie nad opisem „Kruczkowskiego 7” (zdjęcie w załączeniu, kolorem zbliżonym do obecnego) – „dawne”
  • wykonanie nowego opisu powyżej  „dawne Kruczkowskiego 7”  – „Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. rtm Witolda Pileckiego 7”

Termin składania ofert: 12.08.2019 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  COK I  – „Wykonanie opisu budynku przy ul.  Pileckiego 7  w Sosnowcu”

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

Kosztorys ofertowy
Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.
Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.

Koperty winny być opisane kto jest nadawcą.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować telefonicznie pod numer: 32 363 32 18 Stella Dryps

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”