Zamówienia
Wykonanie projektu altany śmietnikowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Staropogońska 74-80. Termin składania ofert do dnia: 25.09.2020r.

Wykonanie projektu altany śmietnikowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości Staropogońska 74-80

 

Zakres projektu:

  1. Rozbiórka istniejącej altany śmietnikowej o wym. 2,0 x 5,5 m z płyt betonowych wraz z zadaszeniem (konstrukcja stalowa, przekrycie z blachy).
  2. Utwardzenie terenu pod altanę – kostka betonowa gr 6 cm – 3,0 x 9,0 m
  3. Wykonanie nowej altany o wym. 3,0 x 9,0 m2 z płyt betonowych, przekrycie z blachy; 2 szt. furtki przesuwnej o wym. 1,5 x 2,2 m Wykonanie odwodnienia dachu
  4. Utwardzenie terenu z kostki betonowej ok. 2 m2 wraz z ogrodzeniem – miejsce do składowania gabarytów.
  5. Zamknięcie przestrzeni między tyłem altany a ścianą szczytową budynku (siatka o wym. 0,4 x 2,2 m, montaż furtki wym. 0,4 x 2,2 m.

 

Termin składania ofert do dnia: 25.09.2020r.

 

W ramach niniejszej umowy (dalej: umowa) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową (dalej: projekt), a której skład wchodzą następujące dokumenty:

 

  • projekt budowlany ( 2 kpl.) wraz z wszelkimi uzgodnieniami (p.poż., UM)
  • specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (2 kpl.);
  • kosztorys inwestorski szczegółowy (1 egz.), przedmiar (1 egz.)

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się ponadto:
1) dostarczyć kompletną dokumentację wymienioną powyżej także w wersji elektronicznej w formacie PDF.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na wykonanie robót dla obiektu, w wypadku gdy uzyskanie takiej decyzji jest niezbędne w świetle obowiązujących przepisów prawa.

 

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie.

Kontakt: 660 780 941

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.