Zamówienia
„Wykonanie projektu budowlanego przebudowy instalacji gazowej – przeniesienie z mieszkań pionów gazowych oraz liczników gazowych na korytarz w klatce 8I w budynku WM przy ul. Pułaskiego 6-8″. Termin składania ofert do dnia: 25.05.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul.Pułaskiego 6 – 8 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie projektu budowlanego przebudowy instalacji gazowej – przeniesienie z mieszkań pionów gazowych oraz liczników gazowych na korytarz w klatce 8I w budynku WM przy ul. Pułaskiego 6-8″

Termin składania ofert do dnia: 25.05.2020r.

Oferta powinna zawierać wycenę przygotowania poniższej dokumentacji:

1) inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie instalacji gazowej – (1klp)
2) projekt architektoniczno- budowlany przebudowy instalacji gazowej – przeniesienia z mieszkań pionów gazowych oraz liczników gazowych na korytarz (5kpl) wraz z wszelkimi uzgodnieniami(p.poż, Gazowania, UM)
3) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (2 kpl.);
4) kosztorys inwestorski uproszczony i szczegółowy (1+1 kpl.) z ceną jednostkową pozycji z narzutami i wartością pozycji z narzutami; kosztorys bez cen szczegółowy (3 kpl.) z zestawieniem materiałów i sprzętu oraz przedmiar robót (1 kpl.);
5) kosztorys ślepy;
W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się ponadto:
1) dostarczyć kompletną dokumentację wymienioną w ust. 2 powyżej także w wersji elektronicznej w formacie PDF.
2) zapewnić zaopiniowanie projektu przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. co jest niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na budowę,
3) uzyskać pozwolenie na budowę dla obiektu, w wypadku gdy uzyskanie takiej decyzji jest niezbędne w świetle obowiązujących przepisów prawa, w terminie zapewniającym terminowe wykonanie robót przebudowy instalacji gazowej,

Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.