Zamówienia
Wykonanie projektu ocieplenia ścian fundamentowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ulicy Patriotów 2. Termin składania ofert do dnia: 31.01.2018r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Patriotów 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie projektu ocieplenia ścian fundamentowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ulicy Patriotów 2

Termin składania ofert do dnia: 31.01.2018r.

Zobowiązujemy oferenta do przeprowadzenia wizji na budynku przed złożeniem oferty

I Zakres prac :

1) inwentaryzację budynku na potrzeby  projektu (1 kpl.);

2) projekt architektoniczno – budowlany dot. termomodernizacji wraz z wszelkimi uzgodnieniami (p.poż., UM)

3) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (2 kpl.);

4) kosztorys inwestorski uproszczony i szczegółowy (1+1 kpl.) z ceną jednostkową pozycji z narzutami i wartością pozycji z narzutami; kosztorys bez cen szczegółowy (3 kpl.) z zestawieniem materiałów i sprzętu oraz przedmiar robót (1 kpl.);

5) kosztorys ślepy;

II. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się ponadto:

1) dostarczyć kompletną dokumentację wymienioną w ust. 1 powyżej także w wersji elektronicznej w formacie PDF.

2) zapewnić zaopiniowanie projektu przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. co jest niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na budowę,

3) uzyskać pozwolenie na budowę dla obiektu, w wypadku gdy uzyskanie takiej decyzji jest niezbędne w świetle obowiązujących przepisów prawa, w terminie zapewniającym terminowe wykonanie robót termo modernizacyjnych,

4) wykonać kosztorysy inwestorski, uproszczony i szczegółowy, nie wchodzące w zakres termomodernizacji, lecz niezbędne w celu należytego wykonania robót budowlanych.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Uwaga: Oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji w terenie. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt:  660-780-941 Piotr Klimczyk 660-512-386 Igor Hauke