Zamówienia
„Wykonanie projektu przebudowy instalacji gazowej w budynku WMN przy ul. Grottgera 11-17″ w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 09.10.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grottgera 11-13-15-17 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie projektu przebudowy instalacji gazowej w budynku WMN przy ul. Grottgera 11-17″

 Celem przebudowy instalacji gazowej jest montaż gazomierzy we wszystkich lokalach mieszkalnych w celu dokonania ich opomiarowania. Zakłada się likwidację gazomierzy zbiorczych zabudowanych w ilości 1 szt/klatka.

ilość klatek schodowych 4szt

ilość mieszkań 87 szt

Termin składania ofert do dnia: 09.10.2020r.

Oferta powinna zawierać wycenę przygotowania poniższej dokumentacji:

1) inwentaryzację stanu istniejącego w zakresie instalacji gazowej – (1klp)
2) projekt architektoniczno- budowlany przebudowy instalacji gazowej – montaż gazomierzy w indywidualnych lokalach mieszkalnych, likwidację gazomierzy zbiorczych wraz z wszelkimi uzgodnieniami(p.poż, Gazowania, UM)
3) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (2 kpl.);
4) kosztorys inwestorski uproszczony i szczegółowy (1+1 kpl.) z ceną jednostkową pozycji z narzutami i wartością pozycji z narzutami; kosztorys bez cen szczegółowy (3 kpl.) z zestawieniem materiałów i sprzętu oraz przedmiar robót (1 kpl.);
5) kosztorys ślepy;
W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się ponadto:

1) dostarczyć kompletną dokumentację wymienioną w ust. 2 powyżej także w wersji elektronicznej w formacie PDF.

2) zapewnić zaopiniowanie projektu przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. co jest niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na budowę,

3) uzyskać pozwolenie na budowę dla obiektu, w wypadku gdy uzyskanie takiej decyzji jest niezbędne w świetle obowiązujących przepisów prawa, w terminie zapewniającym terminowe wykonanie robót przebudowy instalacji gazowej,

4) uzyskać opinię straży pożarnej w przypadku gdy wysokość budynku przekracza 25m wysokości

Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Kontakt: 500855588 Łukasz Bański