Zamówienia
„Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku  WMN Mikołajczyka 68. Termin składania ofert: do 16.02.2021.

„Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej w budynku  WMN Mikołajczyka 68. Termin składania ofert: do 16.02.2021.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mikołajczyka 68 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizacje zadania :

Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej

Termin składania ofert: do 16.02.2021.

Zakres prac do opracowania:

W ramach niniejszej umowy (dalej: umowa) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową (dalej: projekt), a której skład wchodzą następujące dokumenty:

– inwentaryzację budynku

– projekt architektoniczno – budowlany dotyczący wykonania instalacji gazowej zgodnie z ustaleniami inwestora

-złożenia wniosku do PGNIG o wydanie warunków wykonanie przyłącza

-kosztorys inwestorski uproszczony i szczegółowy (1+1 kpl.) z ceną jednostkową pozycji z narzutami i wartością pozycji z narzutami; kosztorys bez cen szczegółowy (3 kpl.) z zestawieniem materiałów i sprzętu oraz przedmiar robót (1 kpl.);

– kosztorys ślepy;

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się ponadto:
-dostarczyć kompletną dokumentację  także w wersji elektronicznej w formacie PDF.

-zapewnić uzyskanie pozwolenia na budowę,

-wykonać kosztorysy inwestorski, uproszczony i szczegółowy, nie wchodzące w zakres termomodernizacji, lecz niezbędne w celu należytego wykonania robót budowlanych

Wspólnota Mieszkaniowa nie posiada żadnej dokumentacji technicznej budynku i w ofercie należy uwzględnić inwentaryzację budynku oraz dokonać wszelkich uzgodnień

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem ; COK I – projekt na remont instalacji elektrycznej dla WMN Mikołajczyka 68.

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres: 32 364 20 25