Zamówienia
„Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyką i opinią ornitologiczną” WMN Grottgera 8-20 Termin składania ofert 04.04.2018 godzina 14:30

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grottgera 8 – 20  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie PT + audytu dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz
z kolorystyką i opinią ornitologiczną”

Termin składania ofert do dnia:04.04.2018 godzina 14:30

W ramach niniejszej umowy (dalej: umowa) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania dokumentację projektową (dalej: projekt), a której skład wchodzą następujące dokumenty:

1) audyt energetyczny – dla potrzeb uzyskania premii termomodernizacyjnej (4 kpl.);

2) inwentaryzację budynku na potrzeby audytu i projektu (1 kpl.);

3) projekt architektoniczno – budowlany dot. termomodernizacji i remontu budynku ( 5 kpl.) wraz

z wszelkimi uzgodnieniami (p.poż., UM)

4) projekt kolorystyki z zaopiniowaniem przez Plastyka Miejskiego (4 kpl.);

5) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (2 kpl.);

6) opinię ornitologiczną (4 kpl.);

7) kosztorys inwestorski uproszczony i szczegółowy (1+1 kpl.) z ceną jednostkową pozycji
z narzutami i wartością pozycji z narzutami; kosztorys bez cen szczegółowy (3 kpl.)
z zestawieniem materiałów i sprzętu oraz przedmiar robót (1 kpl.);

8) kosztorys ślepy;

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się ponadto:

1) dostarczyć kompletną dokumentację wymienioną w ust. 1 powyżej także w wersji elektronicznej w formacie PDF.

2) zapewnić zaopiniowanie projektu przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. co jest niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na budowę,

3) uzyskać pozwolenie na budowę dla obiektu, w wypadku gdy uzyskanie takiej decyzji jest niezbędne w świetle obowiązujących przepisów prawa, w terminie zapewniającym terminowe wykonanie robót termo modernizacyjnych,

4) wykonać kosztorysy inwestorski, uproszczony i szczegółowy, nie wchodzące w zakres termomodernizacji, lecz niezbędne w celu należytego wykonania robót budowlanych
(np. remont loggi, balkonów, balustrad itp.).

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: Marcin Dziubiński   32  363-32-18; mdziubinski@mzbm.sosnowiec.pl