Zamówienia
Wykonanie PT + audytu remontowego dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyką i opinią ornitologiczną”. WMN Kalinowa 4. Termin składania ofert do dnia: 12.03.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul: Kalinowa 4 w Sosnowcu w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie PT + audytu remontowego dotyczącego termomodernizacji budynku wielorodzinnego wraz z kolorystyka i opinią ornitologiczną wraz z wykonaniem robót towarzyszących”.

Termin składania ofert do dnia: 12.03.2021r.

W ramach niniejszej umowy (dalej: umowa) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową (dalej: projekt), a której skład wchodzą następujące dokumenty:
1) audyt remontowy – dla potrzeb uzyskania premii remontowej (4 kpl.);

2) inwentaryzację budynku na potrzeby audytu i projektu (1 kpl.);

3) projekt architektoniczno – budowlany dot. termomodernizacji i remontu budynku ( 5 kpl.) wraz z wszelkimi uzgodnieniami (p.poż., UM)

4) projekt kolorystyki z zaopiniowaniem przez Plastyka Miejskiego (4 kpl.);

5) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (2 kpl.);

6) opinię ornitologiczną (4 kpl.);

7) kosztorys inwestorski uproszczony i szczegółowy (1+1 kpl.) z ceną jednostkową pozycji z narzutami i wartością pozycji z narzutami; kosztorys bez cen szczegółowy (3 kpl.) z zestawieniem materiałów i sprzętu oraz przedmiar robót (1 kpl.);

8) kosztorys ślepy;

W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się ponadto:
1) dostarczyć kompletną dokumentację wymienioną w ust. 1 powyżej także w wersji elektronicznej w formacie PDF.

2) zapewnić zaopiniowanie projektu przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. co jest niezbędne w celu uzyskania pozwolenia na budowę,

3) uzyskać pozwolenie na budowę dla obiektu, w wypadku gdy uzyskanie takiej decyzji jest niezbędne w świetle obowiązujących przepisów prawa, w terminie zapewniającym terminowe wykonanie robót termo modernizacyjnych,

4) wykonać kosztorysy inwestorski, uproszczony i szczegółowy, nie wchodzące w zakres termomodernizacji, lecz niezbędne w celu należytego wykonania robót budowlanych (np. remont loggi, balkonów, balustrad itp.).

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie.

Kontakt: ( 32 ) 363 32 18, 364 20 40,  ekorcela@mzbm.sosnowiec.pl

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.