Zamówienia
„Wykonanie PT dotyczącego wyburzenia komórek” WMN Tuwima 7-7a.Termin składania ofert do dnia: 18.12.2017r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Tuwima 7-7a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie PT dotyczącego wyburzenia komórek”

Termin składania ofert do dnia: 18.12.2017r.

1. W ramach niniejszej umowy (dalej: umowa) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową (dalej: projekt), a której skład wchodzą następujące dokumenty:

1) inwentaryzację komórek na potrzeby projektu (1 kpl.);

2) projekt architektoniczno – budowlany dot. wyburzenia komórek wraz z wszelkimi uzgodnieniami (5 kpl)

3) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (2 kpl.);

4) kosztorys inwestorski uproszczony i szczegółowy (1+1 kpl.) z ceną jednostkową pozycji z narzutami i wartością pozycji z narzutami; kosztorys bez cen szczegółowy (3 kpl.) z zestawieniem materiałów i sprzętu oraz przedmiar robót (1 kpl.);

5) kosztorys ślepy;

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się ponadto:

1) dostarczyć kompletną dokumentację wymienioną w ust. 1 powyżej także w wersji elektronicznej w formacie PDF.

2 uzyskać pozwolenie na wyburzenie , w wypadku gdy uzyskanie takiej decyzji jest niezbędne w świetle obowiązujących przepisów prawa, w terminie zapewniającym terminowe wykonanie robót,

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie.
Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: Katarzyna Drzymont 32- 363-32-18