Zamówienia
Wykonanie remontu chodnika, podestu, schodów przy ul. Struga 70 w Sosnowcu. Termin składania ofert: 07.10.2019 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Struga 70 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie remontu chodnika, podestu, schodów” przy ul.  Struga 70  w Sosnowcu”.

Termin składania ofert: 07.10.2019 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  COK I  – „Wykonanie remontu chodnika, podestu, schodów” przy ul.  Struga 70  w Sosnowcu”.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Zakres prac do wykonania:

-Rozebranie istniejącego chodnika z płyt chodnikowych, wykopanie krawężników

-wykonanie podbudowy, odtworzenie chodnika z kostki brukowej, ułożenie obrzeży betonowych.

-remont schodów oraz podestu przed budynkiem

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

Kosztorys ofertowy
Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.
Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.

Koperty winny być opisane kto jest nadawcą.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres: telefonicznie pod numer: 32 363 32 18 Damian Kurkowski

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”