Zamówienia
„Wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową oraz płytami ażurowymi  przy ul.  Mari Skłodowskiej – Curie 21 w Sosnowcu”. Termin składania ofert: 24.08.2018 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mari Skłodowskiej – Curie 21  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową oraz płytami ażurowymi  przy ul.  Mari Skłodowskiej – Curie 21 w Sosnowcu”.

Termin składania ofert: 24.08.2018 r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem  ROW III  – „Wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową oraz płytami ażurowymi  przy ul.  Mari Skłodowskiej – Curie 21 w Sosnowcu”.

 

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Zakres prac do wykonania:

-Utwardzenie terenu płytami ażurowymi z wykonaniem podbudowy powierzchnia 114,75m2

-Utwardzenie terenu kostką brukowa szarą gr 8cm z wykonaniem podbudowy powierzchnia 76,5m2

-Ułożenie krawężników drogowych -58,5mb

-Ułożenie obrzeży betonowych -25,5mb

-Montaż szlabanu podnoszonego elektrycznie wraz z zamontowaną siatką zapobiegającą przedostawaniu się zwierząt o długości 3mb.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

  • Kosztorys ofertowy
  • Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
  • Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.

Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.

Koperty winny być opisane kto jest nadawcą.

Kosztorysy prosimy składać osobno na utwardzenie terenu osobno na szlaban.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres: telefonicznie pod numer:
32-363-32-13 Łukasz Bański

Zobowiązuje się wykonawcę do wykonanie dokumentacji po wykonawczej

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”