Zamówienia
Wymiana lamp dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2a-10a w Sosnowcu

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2a-10a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana lamp dla Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Bohaterów Monte Cassino 2a-10a w Sosnowcu”

Zakres prac do opracowania:

– montaż 30 szt lamp wewnętrznych typu LED – oferta wyłącznie na wykonanie, lampy posiada Wspólnota i przekaże je do montażu!!

Termin składania ofert: 19.07.2019r

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

WMN BMC 2a-10a nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pisemnie na adres: telefonicznie pod numer: 32-363-32-18 Damian Kurkowski

Zobowiązuje się wykonawcę do wykonanie dokumentacji powykonawczej

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”