Zamówienia
Wymiana pionów kanalizacji deszczowej w budynku WMN Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 4.09.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Kilińskiego 4-4a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana pionów kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z powierzchni dachu.”

Termin składania ofert do dnia: 04.09.2019.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: Łukasz Bański 500855588

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy