Zamówienia
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach dla WMN Jagiełły 2-2a-2b

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Jagiełły 2-2a-2b w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach ”

Zakres prac:

Wymiana wszystkich pionów wodno-kanalizacyjnych w budynku. Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP,

Termin składania ofert do dnia: 24.09.2019.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota poszukuje wykonawcy, który zaakceptuje płatność ratalną za wykonaną prace. Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Kosztorysy prosimy składać oddzielnie na poszczególne piony.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Referencje z ostatnich dwóch  lat potwierdzających wykonanie inwestycji (prace wodno kanalizacyjne). Przedstawienie certyfikatu potwierdzającego umiejętność wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną.

Kontakt: COK I 32 360 40 60

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy