Zamówienia
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach dla WMN Jodłowa 4

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Jodłowa 4 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach”

Zakres prac:

Wymiana 2 szt. pionów wodno-kanalizacyjnych. Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP,

Termin składania ofert do dnia: 05.09.2019.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Kosztorysy prosimy składać oddzielnie na poszczególne piony.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Referencje z ostatnich dwóch  lat potwierdzających wykonanie inwestycji (prace wodno kanalizacyjne). Przedstawienie certyfikatu potwierdzającego umiejętność wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną.

Kontakt: COK I 32 360 40 60 dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy