Zamówienia
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach dla WMN Królowej Jadwigi 2

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Królowej Jadwigi 2 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach”

Zakres prac:

Wymiana pionów wodno-kanalizacyjnych (pion mieszkania 10 oraz mieszkania 11). Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP,

Termin składania ofert do dnia: 05.09.2019.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Kosztorysy prosimy składać oddzielnie na poszczególne piony.

Referencje z ostatnich dwóch  lat potwierdzających wykonanie inwestycji (prace wodno kanalizacyjne). Przedstawienie certyfikatu potwierdzającego umiejętność wykonania prac zgodnie ze sztuką budowlaną.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: COK I 32 360 40 60 dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy