Zamówienia
Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach w budynku przy ulicy Niepodległości 10 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 08.04.2019r

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Niepodległości 10 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:
„Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach ”

Zakres prac:

Wymiana 2 pionów wodno- kanalizacyjnych, wraz z  odtworzeniem istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Wyceny należy dokonać osobno na każdy pion mieszkań.

Termin składania ofert do dnia: 08.04.2019.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: COK II 32 263-20-94

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy