Zamówienia
„Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach ” – WMN Czołgistów 10

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Czołgistów 10 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:
„Wymiana pionów wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach ”

Zakres prac:

Wymiana 10 pionów wodno-kanalizacyjnych za wyjątkiem pionu mieszkań 2. Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP,

Termin składania ofert do dnia: 15.04.2019.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Kosztorysy prosimy składać oddzielnie na poszczególne piony.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: COK I 32 360 40 60 dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy