Zamówienia
„Wymiana pionów wodnych wraz z zaworami podpionowymi”. Termin składania ofert do dnia: 22.09.2021 do godziny 15:00.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Grota Roweckiego 11  w Sosnowcu zaprasza

zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana pionów wodnych  wraz z zaworami podpionowymi”

Odtworzeniem istniejącej instalacji, budynek 3 kondygnacyjny, wykonanie w technologii PP.

Ofertę należy złożyć w dwóch wersjach -I wersja dla 3 pionów, II wersja dla 6 pionów

Termin składania ofert do dnia: 22.09.2021 do godziny 15:00.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 660-512-386 Igor Hauke

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy