Zamówienia
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych 1 pion , wymiana poziomu wody w kl A i C oraz wykonanie murka oporowego przed budynkiem. WMN Piwnika Ponurego 5. Termin składania ofert do dnia: 22.10.2021.

Pion wod- kan  i poziom wody odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Murek oporowy z paneli betonowych wraz z słupkami do wys. 50 cm wraz z dosypaniem ziemi .

Termin składania ofert do dnia: 22.10.2021.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 660-512-386 Igor Hauke

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy