Zamówienia
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych 3 piony po 3 kondygnacje kl. A i d. WMN Niepodległości 2. Termin składania ofert do dnia: 28.01.2019.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Niepodległości 2  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych 3 piony po 3 kondygnacje kl. A i d
Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP

Termin składania ofert do dnia: 28.01.2019.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 660-512-386 Igor Hauke

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy