Zamówienia
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w budynku WMN 3go-Maja 28a w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia: 07.08.2020.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. 3 go- Maja 28a w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

,,Wymiana pionu wod- kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w mieszkaniach”

Zakres prac:

– wymiana 1 pionu wodno-kanalizacyjnego kuchennego. Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP, pion mieszkań: 1,6,11,16,21

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Składanie ofert:
Termin składania ofert do dnia: 07.08.2020.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.
Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM – TBS Sp. z o.o., ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Wymagania:
Kosztorysy prosimy składać oddzielnie na poszczególne piony.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Kontakt: COK I, tel. 32 360 32 18 Stella Dryps