Zamówienia
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w pionie kuchennym mieszkań 8; 10; 12. Termin składania ofert do dnia: 30.10.2019 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Czołgistów 10 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:
„Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych w pionie kuchennym mieszkań 8; 10; 12 ”

Zakres prac:

Wymiana pionu wodno-kanalizacyjnych – pion kuchenny mieszkań 8; 10; 12. Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP,

Termin składania ofert do dnia: 30.10.2019.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Kosztorysy prosimy składać oddzielnie na poszczególne piony.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: COK I 32 360 40 60 dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy