Zamówienia
Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami w budynku WMN Jagiellońska 3 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 9.07.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 3  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wymiana pionu wod-kan wraz z odpływami od urządzeń sanitarnych 1 pion po 5 kondygnacji
Odtworzenie istniejącej instalacji, wykonanie w technologii PCV+ PP. Jednocześnie informujemy, iż wnosimy o złożenie oferty cenowej jednostkowej ( 1 pion) ,a Wspólnota w ramach posiadanych środków finansowych zadecyduje jaka ilość pionów zostanie wymieniona.

Termin składania ofert do dnia: 9.07.2021.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt 600399154

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy