Zamówienia
„Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem kominów ponad dachem” w budynku przy ulicy Jagiełły 6 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 19.06.2019r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jagiełły 6 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana pokrycia dachowego wraz z  remontem kominów ponad dachem” w budynku mieszkalnego przy ul. Jagiełły 6  w Sosnowcu

Zakres prac:

-zerwanie istniejącego pokrycia dachowego z papy

-ułożenie papy podkładowej, nawierzchniowej

-remont kominów ponad dachem (wykonanie nowych tynków, czap kominowych), wymiana nasad kominowych

-wymiana rynien, rur spustowych, pasów pod i nad rynnowych, obróbek przy kominach

Termin składania ofert do dnia 19.06.2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM- TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Kontakt: tel. 500 85 55 88

WMN nie posiada przedmiaru robót. Zobowiązuje się wykonawców do odbycia wizji i sporządzenia obmiarów.

Kosztorys należy złożyć osobno na każda klatkę.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy