Zamówienia
„Wymiana przyłącza kanalizacyjnego w ramach awarii od budynku do pierwszej studzienki (przykanalika) na WMN Sobieskiego 3abc w Sosnowcu”

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Sobieskiego 3abc w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana przyłącza kanalizacyjnego w ramach awarii od budynku do pierwszej studzienki (przykanalika) na WMN Sobieskiego 3abc w Sosnowcu”

Termin składania ofert do dnia: 10.12.2018

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: ( 32 ) 363 32 18 Marcin Dziubiński

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY