Zamówienia
„Wymiana uszkodzonych ław kominiarskich” dla WMN Jodłowa 9. Termin składania ofert do dnia: 26.05.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Jodłowa 9 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana uszkodzonych ław kominiarskich” dla WMN Jodłowa 9

Zakres prac:

– wymiana uszkodzonych ław kominiarskich

– naprawę wybitej szyby na strychu

– osadzenie kratek wentylacyjnych – zabezpieczenie przed ptakami

Oferta winna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać kosztorys ofertowy z obmiarami.

Wykonawca składa ofertę na własne ryzyko i ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferta musi być sporządzona: w języku polskim, w 1 egzemplarzu, w formacie nie większym niż A4.

Ofertę należy złożyć w właściwie opisanej, nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).

Ofertę złożoną po wskazanym terminie administrator Zamawiającego zwróci niezwłocznie Wykonawcy bez jej otwierania.

Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN (słownie oraz cyfrą) oraz podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

Termin składania ofert do dnia: 26.05.2020r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie COK 1 „Wymiana uszkodzonych ław kominiarskich ” dla WMN Jodłowa 9

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: dkurkowski@mzbm.sosnowiec.pl 32 363 32 18

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY.