Zamówienia
Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej przy ul. Mościckiego 12 w Sosnowcu

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Mościckiego 12 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej przy ul. Mościckiego 12 w Sosnowcu”.

Oferta winna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

 1. Kosztorys ofertowy szczegółowy.
 2. Aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego
 3. Zaświadczenie z ZUS-u o nie zaleganiu z opłatą składek (nie starsze niż 3 miesiące),
 4. Oświadczenie, że firma nie jest postawiona w stan upadłości (w tym układu lub likwidacji),
 5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego poświadczające o nie zaleganiu z opłacaniem podatków (nie starsze niż 3 miesiące),
 6. Potwierdzenie uprawnień niezbędnych do wykonania prac stanowiących przedmiot zamówienia tj. uprawnienia wykonawcze oraz Zaświadczenie o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osoby, która będzie pełniła funkcję Kierownika Budowy.
 7. Referencje z ostatnich trzech lat na wykonane prace instalacyjne w budynkach mieszkalnych wydane przez właściciela lub użytkownika budynku,
 8. Cena oferty nie będzie podstawowym i jedynym kryterium wyboru OFERENTA.
 9. Określenie okresu udzielenia gwarancji na w/w zadanie.
 10. Wspólnota zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że wybór ofert nie dał rezultatu bez podania przyczyny.
 11. Koperty winny być opisane kto jest nadawcą.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy  https://mzbm.sosnowiec.pl/zamowienia/ogolne-warunki-wspolpracy/”

Forma oferty: pisemna,  w zamkniętej kopercie.

Termin składania ofert: 08.07.2019r

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM-TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: Marcin Dziubiński / Damian Kurkowski ( 32 ) 363 32 18