Zamówienia
Wymiana zasobnika ciepłej wody

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

 „Wymiana zasobnika ciepłej wody w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kosynierów 39 w Sosnowcu”

Termin składania ofert: do 12.12.2018r.

Zakres prac do wykonania:

-demontaż i utylizacja zasobnika ciepłej wody

-wykonanie izolacji zbiornika wełna mineralną

-montaż nowego zasobnika

-wymiana zaworów zwrotnych

-wymiana zaworów przelotowych

-wymiana filtrów osadnikowych

-wykonanie podejść dopływowych w rurociągach z tworzyw sztucznych

-wymiana dwuzłączek mosiężnych

-izolacja rurociągów

Forma oferty : pisemna , w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „MZBM –TBS Sp. z o.o.  wymiana zasobnika ciepłej wody dla budynku przy ulicy Kosynierów 39”

Zobowiązuje się wykonawcę do przeprowadzenia wizji lokalnej i przeprowadzenia inwentaryzacji

Po zakończeniu robót wykonawca winien sporządzić dokumentację powykonawczą.

Osoba do kontaktu Łukasz Bański tel.  500 85 55 88

„Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Miejsce składania ofert : Zarząd MZBM –TBS ul. Korczaka 7