Zamówienia
Wymiana zaworów gazowych stożkowych na zawory gazowe kulowe – 44 sztuki dla WMN Zagłębiowska 1-3-5-7

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zagłębiowska 1-3-5-7 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymiana zaworów gazowych stożkowych na zawory gazowe kulowe – 44 sztuki”

Prosimy o podanie w ofercie jednostkowej ceny za pojedynczy zawór kulowy.

Termin składania ofert do dnia: 16 wrzesnia 2019r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej.

Wspólnota  nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: COK I 32-363 32 18 Marcin Dziubiński, Damian Kurkowski

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy