Zamówienia
„Montaż drzwi ppoż EI 30 do piwnicy – 1 sztuka”w budynku WMN Będzińska 55 w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 06.05.2021r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Będzińska 55 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Montaż drzwi ppoż EI 30 do piwnicy – 1 sztuka”

Zakres Prac:

-demontaż i utylizacja

-dostawa i montaż drzwi ppoż EI 30

-przemalowani ściany w obrębie ościeży farbą emulsyjną / olejną (odtworzenie malatury)

-dorobienie 50 sztuk kluczy

Termin składania ofert do dnia: 06.05.2021.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie COK 2 „Montaż drzwi ppoż EI 30 do piwnicy – 1 sztuka”

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 363 32 13

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY.