Zamówienia
„Wymianę drzwi do piwnic na drzwi ppoż EI 30 – 1 sztuka”w budynku WMN Zamkowa 22b-32b w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 26.08.2020r.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zamkowa 22b – 32b w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymianę drzwi do piwnic na drzwi ppoż EI 30 – 1 sztuka”

Zakres Prac:

-demontaż i utylizacja starej stolarki

-dostawa i montaż drzwi ppoż EI 30

-przemalowani ściany w obrębie ościeży farbą emulsyjną / olejną (odtworzenie malatury)

Dotyczy klatki 32b

Termin składania ofert do dnia: 26.08.2020.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie COK 1 „Wymiana drzwi do piwnic na drzwi ppoż EI30 – 1 sztuka”

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: bgwardiak@mzbm.sosnowiec.pl 32 363 32 18

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY.