Zamówienia
„Wymianę odpowietrzników wraz z zaworem stopowym – 44 sztuk” dla WMN Zagłębiowska 1-3-5-7

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Zagłębiowska 1-3-5-7 w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Wymianę odpowietrzników wraz z zaworem stopowym – 44 sztuk” dla WMN Zagłębiowska 1-3-5-7

Zakres prac:

– wymiana odpowietrzników na ostatnich piętrach wraz z zaworem stopowym

Oferta winna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, jednocześnie zawierać cenę jednostkową za jedną sztukę odpowietrznika wraz z zaworem stopowym.

Wykonawca składa ofertę na własne ryzyko i ponosi wszelkie koszty związane
z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferta musi być sporządzona: w języku polskim, w 1 egzemplarzu, w formacie nie większym niż A4.

Ofertę należy złożyć w właściwie opisanej, nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).

Ofertę złożoną po wskazanym terminie administrator Zamawiającego zwróci niezwłocznie Wykonawcy bez jej otwierania.

Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN (słownie oraz cyfrą) oraz podana
z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

Termin składania ofert do dnia: 26.05.2020r.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie COK 1 „Wymianę odpowietrzników wraz z zaworem stopowym – 44 sztuk” dla WMN Zagłębiowska 1-3-5-7

Zobowiązuje się wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz sporządzenia przedmiaru robót.

Wspólnota nie posiada przedmiaru robót na wykonanie zadania.

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 32 363 32 18

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z: OGÓLNYMI WARUNKAMI WSPÓŁPRACY.