Zamówienia
,,Zagospodarowanie terenów zielonych przy budynku Grota Roweckiego 9A”. Termin składania ofert do dnia: 14.03.2020.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Grota Roweckiego 9A w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

,,Zagospodarowanie terenów zielonych przy budyku Grota Roweckiego 9A”

Wykonawca zobligowany jest do spotkania się z Zarządem Wspólnoty w celu ustalenia szczegółowego zakresu prac

Składanie ofert:
Termin składania ofert do dnia: 14.03.2020.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie.
Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM – TBS Sp. z o.o., ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy

Kontakt:
Kontakt: COK II, tel. 32 360 32 13