Zamówienia
Deratyzacja w częściach wspólnych nieruchomości zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o.  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Deratyzacja w częściach wspólnych nieruchomości zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie deratyzacji powierzchni wspólnego użytkowania (np. korytarze piwniczne i inne części wspólnego użytku) w budynkach i na terenie nieruchomości zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu (powierzchnia wspólnego użytku 17.164,04 m²) z użyciem środków zapewniających wysoką skuteczność w zwalczaniu gryzoni w okresie od 01.04.2022 r. do 30.05.2022 r. oraz od 01.09.2022 r. do 31.10.2022 r. jak i wykonanie dodatkowych dyspozycji Zamawiającego w zależności od potrzeb, które mogą wynikać z okoliczności, jakich na dzień zawierania niniejszej umowy nie da się przewidzieć.
 2. Do zadań Wykonawcy należeć będzie m.in. przeprowadzenie oględzin obiektów w celu identyfikacji szkodników; uzupełnienie preparatem deratyzacyjnym zamontowanych karmników deratyzacyjnych, aż do zaprzestania pobierania go przez gryzonie (karmniki deratyzacyjne muszą znajdować się w oznakowanych przez Wykonawcę miejscach, opatrzonych widocznym ostrzeżeniem „UWAGA TRUTKA”); uprzątnięcie oraz utylizacja pozostałości preparatu deratyzacyjnego po zakończeniu głównych okresów deratyzacji oraz realizacji pojedynczych zleceń Zamawiającego; ,utylizacja padłych gryzoni w okresie prowadzonej deratyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku braku karmników deratyzacyjnych wyłożenie i uzupełnienie preparatu deratyzacyjnego
 3. Parametry dostarczanego preparatu deratyzacyjnego:
  – w formie kostki, min 50g/1 karmnik
 4. Kryterium oceny ofert stanowi najniższa cena, przez którą Zamawiający rozumie wartość stawki ryczałtowej netto za 1 m² powierzchni wspólnego użytku.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany powierzchni do wykonania usługi.

DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT

 1. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN (słownie oraz cyfrą) oraz podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.
 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 3. Wykonawca składa ofertę na własne ryzyko i ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 5. Oferta musi być sporządzona: w języku polskim, w 1 egzemplarzu.
 6. Ofertę złożoną po wskazanym terminie administrator Zamawiającego zwróci niezwłocznie Wykonawcy bez jej otwierania.

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: MZBM – TBS Sp. z o.o.  ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec (I piętro – sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Deratyzacja w częściach wspólnych nieruchomości zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu” w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 11.04.2022r. do godziny 11:00.

Wszelkich informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty udziela: Sylwia Kopeć, e-mail: skopec@mzbm.sosnowiec.pl