Zamówienia
Wykonanie fundamentów pod garaże przy zbiegu ulic Ordonówny i Kiepury w Sosnowcu. Termin składania ofert do dnia 10.09.2019r.

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- TBS Spółka z o.o.  zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

Wykonanie fundamentów pod garaże przy zbiegu ulic Ordonówny i Kiepury w Sosnowcu.

Zakres prac do wykonania na podstawie przedmiaru robót, który znajduje się do pobrania poniżej:

Wykonanie robót pomiarowych, ziemnych, robót żelbetowych.

Termin składania ofert do dnia: 10.09.2019r.

Przedmiar ma charakter poglądowy, rozliczenie prac ryczałt.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem badań nośności gruntu oraz jakościowej zabudowanych materiałów.

Realizacja robót pod nadzorem osoby sprawującej funkcje kierownika robót budowlanych posiadający stosowne uprawnienia w odpowiedniej specjalności.

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie  „Garaże- wykonanie fundamentów.”

Miejsce składania ofert: sekretariat MZBM- TBS Sp. z o.o. ul. Korczaka 7 w Sosnowcu.

Kontakt: 882 355 521

szur@mzbm.sosnowiec.pl

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy