Zamówienia
„Koszenie trawników oraz przycinanie żywopłotów na terenach przynależnych do nieruchomości administrowanych i zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Koszenie trawników oraz przycinanie żywopłotów na terenach przynależnych do nieruchomości administrowanych i zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”

 

Przedmiotem zamówienia jest koszenie trawników oraz przycinanie żywopłotów na terenach przynależnych do Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości zarządzanych i administrowanych przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu. Zakres usług obejmuje w szczególności:

a) skoszenie trawy (chwastów, itp.) do uzyskania równej płaszczyzny o wysokości ok. 3 cm nad poziom gruntu uwzględniając jego ukształtowanie, grabienie oraz wywóz i utylizację zgrabionej trawy przeprowadzone w trzech etapach,

b) przycięcie żywopłotów wraz ze sprzątnięciem terenu wokół ze ściętych gałęzi i liści
oraz ich wywóz i utylizację, przeprowadzone w trzech etapach.

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt powinien każdorazowo odpowiednio zabezpieczyć rejon prac związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz bezzwłocznie pod koniec każdego dnia pracy uporządkować teren, na którym prowadzona była usługa, a w szczególności zgrabić pozostałości (skoszona trawa, liście, gałęzie itp.) i wszelkie inne zanieczyszczenia w pryzmy i stosy oraz uporządkować i zamieść wszelkie powierzchnie przylegające bezpośrednio do powierzchni koszenia i przycinania żywopłotów. Dodatkowo, każdorazowo, bezpośrednio przed świętami i dniami wolnymi od pracy Wykonawca winien dokonać załadunku zgromadzonych pozostałości, o których mowa powyżej oraz środkami transportu własnego wywieźć je do miejsca utylizacji tego typu odpadów.

Przybliżona ilość m² koszenia trawników wynosi: 130.279,51 m²,

Przybliżona ilość m² przycinania żywopłotów wynosi: 16.551,10 m².

Wykonanie przedmiotu zamówienia winno być przeprowadzone w następujących etapach:

a) dla I  grupy Wspólnot: maj /czerwiec, sierpień,

b) dla II grupy Wspólnot: maj, lipiec, wrzesień.

Kryterium oceny ofert stanowi najniższa cena, przez którą Zamawiający rozumie sumę wartości stawek:

a) ryczałtowej netto za koszenie 1m² powierzchni trawników,

b) ryczałtowej netto za przycinanie 1m2 powierzchni żywopłotów.

Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone w PLN (słownie oraz cyfrą) oraz podane z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca składa ofertę na własne ryzyko i ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i złożona w 1 egzemplarzu. Ofertę należy złożyć w właściwie opisanej, nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Ofertę złożoną po wskazanym terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy bez jej otwierania.

 

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: MZBM – TBS Sp. z o.o.  ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec ( I piętro – sekretariat)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 25.02.2019 r. do godziny 14:00.

Wszelkich informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty udziela: Monika Giemza, tel. 32 364-20-25.