Zamówienia
Budowa przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu kompleksu garaży -ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO – na działce nr 1193 obręb 0011 usytuowanej w Sosnowcu w rejonie ulic Ordonówny i Kiepury

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) na wykonanie robót budowlanych: „Budowa przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu kompleksu garaży -ADAPTACJA PROJEKTU TYPOWEGO – na działce nr 1193 obręb 0011 usytuowanej w Sosnowcu w rejonie ulic Ordonówny i Kiepury”.

Numer zamówienia: ZP/01/MZBM/19

UWAGA!!! Termin składania ofert został zmieniony. Składanie ofert do dnia 08.04.2019 r. do godziny 08:00.