Zamówienia
„Deratyzacja w częściach wspólnych nieruchomości zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o.  w Sosnowcu

zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Deratyzacja  w częściach wspólnych nieruchomości zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie deratyzacji powierzchni wspólnego użytkowania (np. korytarze piwniczne, komory zsypowe, komórki) w budynkach i na terenie nieruchomości zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu (powierzchnia wspólnego użytku około 18 000,00 m²) z użyciem środków zapewniających wysoką skuteczność
  w zwalczaniu gryzoni w okresie 09.04.2018r. – 11.05.2018r. oraz 10.09.2018r. – 12.10.2018r. jak i wykonanie dodatkowych dyspozycji Zamawiającego w zależności
  od potrzeb, które mogą wynikać z okoliczności, jakich na dzień zawierania niniejszej umowy nie da się przewidzieć.
 2. Do zadań Wykonawcy należeć będzie m.in. przeprowadzenie oględzin obiektów
  w celu identyfikacji szkodników; wyłożenie i uzupełnienie preparatu deratyzacyjnego,
  aż do zaprzestania pobierania go przez gryzonie (wkładki preparatu muszą znajdować się w oznakowanych przez Wykonawcę miejscach, opatrzonych widocznym ostrzeżeniem „UWAGA TRUTKA”); uprzątnięcie oraz utylizacja pozostałości preparatu deratyzacyjnego po zakończeniu głównych okresów deratyzacji oraz realizacji pojedynczych zleceń Zamawiającego; ,utylizacja padłych gryzoni w okresie prowadzonej deratyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Kryterium oceny ofert stanowi najniższa cena, przez którą Zamawiający rozumie wartość stawki ryczałtowej netto za 1m² powierzchni wspólnego użytku.
 4. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN (słownie oraz cyfrą) oraz podana
  z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.
 5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 6. Wykonawca składa ofertę na własne ryzyko i ponosi wszelkie koszty związane
  z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferta musi być sporządzona: w języku polskim, w 1 egzemplarzu, w formacie nie większym niż A4.
 8. Ofertę należy złożyć w właściwie opisanej, nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
 9. Ofertę złożoną po wskazanym terminie administrator Zamawiającego zwróci niezwłocznie Wykonawcy bez jej otwierania.

Ofertę należy dostarczyć do siedziby administratora Zamawiającego:

MZBM – TBS Sp. z o.o.  ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec ( I piętro – sekretariat)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 09.02.2018 r. do godziny 14:00.

Wszelkich informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty udziela:

Magdalena Łaganowska, tel. 32 364-20-25.