Zamówienia
„Deratyzacja w częściach wspólnych nieruchomości zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o.  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Deratyzacja w częściach wspólnych nieruchomości zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi w zakresie deratyzacji powierzchni wspólnego użytkowania (np. korytarze piwniczne, komory zsypowe, komórki) w budynkach i na terenie nieruchomości zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu (powierzchnia wspólnego użytku około 18.510,02 m²) z użyciem środków zapewniających wysoką skuteczność w zwalczaniu gryzoni w okresie od 09.04.2019 r. do 11.05.2019 r. oraz od 03.09.2019 r. do 21.09.2019  r. jak i wykonanie dodatkowych dyspozycji Zamawiającego w zależności od potrzeb, które mogą wynikać z okoliczności, jakich na dzień zawierania niniejszej umowy nie da się przewidzieć.
  2. Do zadań Wykonawcy należeć będzie m.in. przeprowadzenie oględzin obiektów w celu identyfikacji szkodników; wyłożenie i uzupełnienie preparatu deratyzacyjnego, aż do zaprzestania pobierania go przez gryzonie (wkładki preparatu muszą znajdować się w oznakowanych przez Wykonawcę miejscach, opatrzonych widocznym ostrzeżeniem „UWAGA TRUTKA”); uprzątnięcie oraz utylizacja pozostałości preparatu deratyzacyjnego po zakończeniu głównych okresów deratyzacji oraz realizacji pojedynczych zleceń Zamawiającego; ,utylizacja padłych gryzoni w okresie prowadzonej deratyzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Kryterium oceny ofert stanowi najniższa cena, przez którą Zamawiający rozumie wartość stawki ryczałtowej netto za 1 m² powierzchni wspólnego użytku.
  4. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN (słownie oraz cyfrą) oraz podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.
  5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  6. Wykonawca składa ofertę na własne ryzyko i ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  7. Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
  8. Oferta musi być sporządzona: w języku polskim, w 1 egzemplarzu, w formacie nie większym niż A4.
  9. Ofertę należy złożyć w właściwie opisanej, nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
  10. Ofertę złożoną po wskazanym terminie administrator Zamawiającego zwróci niezwłocznie Wykonawcy bez jej otwierania.

 

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: MZBM – TBS Sp. z o.o.  ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec (I piętro – sekretariat)
w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 25.02.2019 r. do godziny 14:00.

Wszelkich informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty udziela: Monika Giemza, tel. 32 364-20-25.