Zamówienia
Dostawa worków na odpady komunalne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o.  w Sosnowcu zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:  Dostawa worków na odpady komunalne dla właścicieli lokali tworzących Wspólnoty Mieszkaniowe Nieruchomości, administrowane i zarządzane przez MZBM – TBS Sp. z o.o., najemców TBS oraz na potrzeby MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu

 1. Zamawiający wymaga, aby dostarczane worki posiadały poniższe parametry:
Worki na odpady komunalne
Pojemność 35 l
Rozmiar 50 cm / 60 cm
Folia typu LDPE
Grubość folii 25 mikronów / 0,025 mm
Sposób zamykania Worki nie zamykane, tj. bez taśmy ściągającej
Dno worka Ze zgrzewem gwiaździstym
Worki z perforacją umożliwiającą łatwe odrywanie
 1. Worki na odpady komunalne dostarczane winny być w rolkach po 15 sztuk w każdej z rolek.
 2. Dostawy worków odbywać się winny środkami transportu Wykonawcy i na jego koszt.
 3. Zamawiający wymaga, aby worki dostarczane były bezpośrednio do każdej z terenowych jednostek organizacyjnych Zamawiającego oraz siedziby Zarządu Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Korczaka 7 w Sosnowcu. Dostarczenie worków ma się odbywać wraz z ich rozładunkiem i wniesieniem do pomieszczenia wskazanego przez pracownika Zamawiającego.
 4. Ilość zamawianych worków na odpady komunalne będzie podawana każdorazowo w zleceniu.
 5. Termin rozpoczęcia realizacji usługi – dzień podpisania umowy.
 6. Termin zakończenia realizacji usługi – 31.12.2019 r.
 7. Oferta winna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 8. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 9. Wykonawca składa ofertę na własne ryzyko i ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 10. Oferta musi być sporządzona: w języku polskim, w 1 egzemplarzu, w formacie nie większym niż A4.
 11. Ofertę należy złożyć w właściwie opisanej, nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
 12. Ofertę złożoną po wskazanym terminie administrator Zamawiającego zwróci niezwłocznie Wykonawcy bez jej otwierania.
 13. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w PLN (słownie oraz cyfrą) oraz podana z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.

 

Ofertę należy dostarczyć do siedziby administratora Zamawiającego:

MZBM – TBS Sp. z o.o.  ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec ( I piętro – sekretariat)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 15.02.2018 r. do godziny 13:00

 

Wszelkich informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty udziela:

Monika Giemza, tel. 32 364-20-25.