Zamówienia
Koszenie trawników oraz przycinanie żywopłotów na terenach przynależnych do nieruchomości administrowanych i zarządzanych przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych – TBS Sp. z o.o.  w Sosnowcu

zaprasza zainteresowanych do składania ofert na realizację zadania:

„Koszenie trawników oraz przycinanie żywopłotów na terenach przynależnych do nieruchomości administrowanych i zarządzanych
przez MZBM-TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu”

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest koszenie trawników oraz przycinaniue żywopłotów na terenach przynależnych do Wspólnot Mieszkaniowych Nieruchomości zarządzanych i administrowanych przez MZBM – TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu.
 2. Zakres usług, o których mowa w § 1 powyżej obejmuje w szczególności:
  • skoszenie trawy (chwastów, itp.) do uzyskania równej płaszczyzny o wysokości ok. 3 cm nad poziom gruntu uwzględniając jego ukształtowanie, grabienie oraz wywóz i utylizację zgrabionej trawy przeprowadzone w trzech etapach,
  • przycięcie żywopłotów wraz ze sprzątnięciem terenu wokół ze ściętych gałęzi i liści
   oraz ich wywóz i utylizację, przeprowadzone w trzech etapach.
 3. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt powinien każdorazowo odpowiednio zabezpieczyć rejon prac związanych z realizacją przedmiotu umowy oraz bezzwłocznie pod koniec każdego dnia pracy uporządkować teren, na którym prowadzona była usługa, a w szczególności zgrabić pozostałości (skoszona trawa, liście, gałęzie itp.) i wszelkie inne zanieczyszczenia w pryzmy i stosy oraz uporządkować i zamieść wszelkie powierzchnie przylegające bezpośrednio do powierzchni koszenia i przycinania żywopłotów. Dodatkowo, każdorazowo, bezpośrednio przed świętami i dniami wolnymi od pracy Wykonawca winien dokonać załadunku zgromadzonych pozostałości, o których mowa powyżej oraz środkami transportu własnego wywieźć je do miejsca utylizacji tego typu odpadów.
 4. Przybliżona ilość m² koszenia trawników wynosi : 130.550,38 m²,
 5. Przybliżona ilość m² przycinania żywopłotów wynosi: 18.670,83 m².
 6. Kryterium oceny ofert stanowi najniższa cena, przez którą Zamawiający rozumie sumę wartości stawek:
 7. ryczałtowej netto za koszenie 1m² powierzchni trawników,
 8. ryczałtowej netto za przycinanie 1m2 powierzchni żywopłotów.
 9. Ceny podane w ofercie muszą być wyrażone w PLN (słownie oraz cyfrą) oraz podane
  z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zastosowaniem przybliżenia dziesiętnego.
 10. Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
 11. Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzającego,
  że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 12. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 13. Wykonawca składa ofertę na własne ryzyko i ponosi wszelkie koszty związane
  z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 14. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i złożona w 1 egzemplarzu.
 15. Ofertę należy złożyć w właściwie opisanej, nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce).
 16. Ofertę złożoną po wskazanym terminie Zamawiający zwróci niezwłocznie Wykonawcy bez jej otwierania.

 

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

MZBM – TBS Sp. z o.o.  ul. Korczaka 7, 41-200 Sosnowiec ( I piętro – sekretariat)

w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 23.02.2018 r. do godziny 15:00.

Wszelkich informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty udziela:

Magdalena Łaganowska, tel. 32 364-20-25.

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Współpracy