Zamówienia
Opracowanie koncepcji i uzyskanie warunków zabudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych- TBS Spółka z o.o. zaprasza zainteresowanych do składania na opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ulicy Marszałka Rydza-Śmiałego w Sosnowcu działki 413/55, 413/56, 413/57, 413/58

 

 

Zakres opracowania będzie obejmował:

– sporządzenie koncepcji zagospodarowania terenu dla zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej przy ul. Marszałka Rydza-Śmiałego w Sosnowcu,

– uzyskanie wszelkich oświadczeń od gestorów dot. zapewnienia dostaw i odbiorów mediów dla planowanej zabudowy (energii elektrycznej, wody, gazu oraz ścieków deszczowych i komunalnych),

– uzyskanie decyzji o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej,

– określenie planowanego zapotrzebowania mediów (energii elektrycznej, wody, gazu,ścieków deszczowych i komunalnych),

– uzyskanie kopii mapy zasadniczej oraz ewidencyjnej,

– inwentaryzację zieleni na potrzeby wniosku o warunki zabudowy,

– złożenie wniosku o ustalenie warunków zabudowy w dwóch wariantach:

Wariant 1- zabudowa mieszkaniowa szeregowa jednorodzinna

Wariant 2- zabudowa intensywna wielolokalowa

 

Forma oferty: pisemna, w zamkniętej kopercie z dopiskiem “Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy zespołu budynków mieszkalnych”

Miejsce składania ofert: Zarząd MZBM- TBS Sp. z o.o. w Sosnowcu, ul. Korczaka 7 – sekretariat.

Pytania odnośnie przedmiotu ogłoszenia prosimy kierować pod nr telefonu 32 364 20 30

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z  „Ogólnymi Warunkami Współpracy”

Składanie ofert do dnia 06.12.2018 r. do godziny 14:00.