Zamówienia
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala Dobrzańskiego 99a”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018  r., poz. 1986 z późn. zm.) na wykonanie robót budowlanych: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego przy ul. Hubala  Dobrzańskiego 99a”.

Numer zamówienia: WZP.271.1.18.2019.MZBM 

 

UWAGA!!! ! Termin składania ofert został zmieniony. Składanie ofert do dnia 08.04.2019 r. do godziny 09:00.